സഭാദിനം -ഇടയലേഖനം: “കാരുണ്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും നമ്മുടെ അനുദിനജീവിതശൈലിയാകണം.”

 In News

 

 

MAL-page-001MAL-page-002MAL-page-003

 

Recent Posts